Bartus László: Lázár és a keresztényképzés


Szerző Bartus László November 27, 2016

 Bartus László: Lázár és a keresztényképzés

 

 Lázár és a fasiszta iskola könyvtára

 

Lázár János a NER elbutítási programjának megfelelően megjelölte a magyar oktatás legfontosabb feladatát. Szerinte "a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént, és jó magyart nevelnek belőle". Ez lenne az iskola célja. Lázár szerint "ami ezen túl van az vitatható, megkérdőjelezhető, és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját". 

Mivel olyan gyerek még nem született, aki évszázadokig élne itt a földön, az is elég lenne, ha egy magyar gyerek tudása az élete időtartamára kiállná az idő próbáját, vagy legalább arra alkalmassá tenné, hogy ne közmunkásként kelljen elkezdenie az életet a tolvaj, bűnöző fideszes polgármester földjén. De erre sem kap esélyt.

 

 

Lázár János, mint jó hódmezővásárhelyi paraszt, nem elégszik meg akármivel, hanem a mindenséggel méri magát. Úgy gondolja, a két pillér (kereszténység és magyarság) garantálja, hogy "ami ezer éven át megtartotta az országot, az a jövőben is meg fogja". Ha Lázár a magyar irodalom és a történelem alapjait elsajátította volna, akkor annyira nem lenne büszke erre az ezer esztendőre, legalábbis a Himnusz nem erre utal.

Ennek az országnak minden tragédiája abból fakadt, amikor a "keresztény" és a "magyar" identitás összekapcsolódott, és egymás definícióját jelentette: magyar az, aki keresztény, és keresztény az, aki magyar. A világ fejlettebb részén ettől a nemzeti kereszténységtől szabadultak meg, megszabadítva mind a kereszténységet, mind a nemzeti identitást ettől a hazugságtól. Ez a felvilágosodás eredményezte az emberiség kiskorúságának végét, és most kezdődik elölről az infantilizálás.

Lázár emellett feltalálta a "keresztényképzés" és a "magyarképzés" tudományát, amely helyettesíteni hivatott a matematikát, a fizikát, a számítástechnikát, a biológiát, minden tudományt, mert az úgysem állná ki az évszázadok próbáját, a keresztényképzés és a magyarképzés viszont igen. Nagy bajban lenne Hódmezővásárhely nagy fia, ha meg kellene határoznia, mit jelent "jó kereszténynek" és "jó magyarnak" lenni.

Természetesen vannak fogalmaink arról, hogy ez mit jelent, a társadalomtudományok feldolgozták a felvilágosodás előtti totális rendszereket, amelyek lábbal taposták az ember vele született jogait, megfosztva az egyént a szabadságjogaitól, és alárendelve az elnyomó vallási állam ideológiájának, amely teokratikus küldetéstudattal látta el a diktatúrákat. Később ugyanezt fasizmusnak nevezték, amelyben szintén fontos szerep jutott a valláserkölcsi oktatásnak.

Amiről Lázár beszél, az nem más, mint az iskola alárendelése az ideológiai államnak és a politikának. Nem képzett egyéneket és szabad embereket hoz létre, hanem a politikai hatalomnak engedelmes, s a hatalom ideológiáját követő, elbutított tömeget, amely arra való, hogy a Lázár-féle fasiszta gazembereket kiszolgálják és jólétüket a rabszolgamunkájukkal biztosítsák. Jogaikról ne tudjanak, kérdéseik ne legyenek.

1939-ben Mussolini fasiszta államában L. Franzi így foglalt össze röviden: „A tudomány veszített, most a politika beszél.” Mussolini „a legfasisztább reformnak” nevezte az Olaszországban 1923-ban végrehajtott oktatási reformot, amelynek lényege ugyanez volt: "jó olaszt" nevelni, megteremteni az "új embert". A reform fontos részeként az általános iskolákban bevezették a katolikus vallás oktatását. A különbség annyi volt, hogy Mussolininek volt egy összetákolt saját ideológiája. Maga a fasizmus volt a vallás, a magyar fasizmus pedig hagyományosan a Horthy-féle irányt képviseli, a "kereszténységgel" azonosítja magát.

A magyar fasizmusban a katolicizmus az ideológia alapja, amit Orbán alaptörvénybe iktatott. Mussolininél a katolicizmus csak eszköz volt a fasiszták kezében, mert annak segítségével akartak „olasz állampolgárokat” nevelni, amely megteremti az olasz faj homogenitását. Egyesíteni akarták az olaszokat őseikkel, a népnek a katolicizmus révén kívántak erősebb összetartozási érzést, önazonosságot adni. A fasizmus egyik alapja a nacionalizmus, a nacionalista identitás pedig a szabadság felszámolásának alapja. A Lázár-féle program, amely az iskolának idológiai-politikai funkciót ad, nem más, mint a fasizmus programja. 

1928. február 28-án egy fasiszta képviselő, Geremicca az olasz képviselőházban úgy beszélt, hogy „az iskola a fasizálás eszköze”. Nyíltan kimondta, hogy „az iskola a fasizmus szolgálóleánya”. Az iskolában folyó átideologizálást törvényesítik a fasiszta elvek. Az egész oktatás célja, hogy a gyerekeket a fasizmus szolgálatára nevelje. A fasizálás nem alávetést jelent, hanem nevelést, agymosást. A cél, hogy a nemzet önként azonosuljon a fasiszta identitással, és a gyarmatosító ideológiát ne erőszakként élje át.

A magyarok erőszakos "megtérítése" után az oktatás gondoskodott arról, hogy a magyar nép a gyarmatosító vallás ideológiájával azonosítsa önmagát. Erre való az egyházi oktatás és a keresztényfasiszta állami iskola. Ezt a célt szolgálta a Szent Koronáról szóló hazug legenda, mintha a magyar államiság és a magyar nemzet is a gyarmatosító katolikus egyháztól származna, s azzal lenne azonos. 

A kereszténység alatt természetesen a katolicizmust és reformált változatait kell érteni, aminek lényege az állam és az egyház összefonódása, a valláserkölcs állami erővel való kikényszerítése, és minden egyéni szabadság felszámolása. Isten országának a földi megvalósítása, amelyben az egyház (és dogmái) uralkodnak Krisztus helyett, mert a Messiás ezeréves földi királyságát az egyház valósítja meg. Helyettesítik Krisztust.

Szent Ágoston helyettesi elmélete tízmilliók halálát, a sötét középkort eredményezte, az üldözést, a kínhalált, a máglyákat, amikor azt még nyers primitív erővel hajtották végre. Ezt legújabban úgy valósítják meg, hogy másodrendű polgár, az élet lehetőségeitől megfosztott, megalázott ember lesz az, aki egyéni jogait akarja megtartani, és nem lesz ennek az ideológiának agymosott kiszolgálója. Nem kell az embert megölni, elég ellehetetleníteni, megalázni, jogaitól és lehetőségeitől megfosztani. Ez az új fasizmus lényege, mindezt úgy, hogy totális diktatúra híján az emberek észre sem veszik, hogy fasiszta diktatúrában élnek.

Ez a 21. századi fasizmus lényege, hogy a demokrácia és a szabadság külső látszatának megtartásával, de lényegének megsemmisítésével nyomorítja meg és teszi tönkre az embert. Azt is, aki engedelmeskedik, azt is, aki ellenáll. A jogfosztás ideológiája a nemzeti identitás azonosítása a vallással. Ezért ha a szabadságot elvitató vallással nem azonosul valaki (ha nem jó "keresztény"), akkor nem lehet jó magyar sem.

Természetesen a kereszténységhez mindennek semmi köze nincs. A kereszténység nem erkölcs, hanem újjászületés Jézus Krisztusban. Isten országa nem evilágból való. Az újjászületés gyümölcse a jó erkölcs, de a cél nem az erkölcs, hanem az újjászületés. Újjászületés nélkül nincs bibliai erkölcs, csak képmutatás. Nem lehet az erkölcsi törvényeket betölteni. A törvény ismerete nem tesz jobbá, csak frusztrál. A nevelésnek vannak korlátai erkölcsi téren is, de neveléssel kereszténnyé tenni senkit nem lehet. 

A kereszténység egyéni döntés. Ennél individuálisabb döntés nincs, az ember egyéni szabadsága nélkül nincs kereszténység. A vallási ideológiát követő állam az egyéni döntés szabadságát számolja fel. Ebből az következik, hogy a hórmezővásárhelyi, és innen-onnan szalajtott tudatlan, fasiszták valójában a kereszténység alapjait számolják fel. Keresztény csak az lehet, csak az tud lenni, aki elutasítja az egyéni szabadságot felszámoló rendszerüket, a sötét és buta iskolájukat, a megtéretlen képmutató vallásos emberek erkölcsi nevelését és oktatását. A megtéretlen képmutató papok világát. A NER, mint minden vallásos és fasiszta rendszer, pusztítja a kereszténységet.

A kereszténységhez szükséges szabadságot a liberalizmus adja meg, de a fasizmus lényege éppen abban áll, hogy a liberális demokrácia szabadságjogait számolja fel. A fasizmusnak vannak általános jellemzői, földrajzilag és koronként változó mutációi, de a közös lényegük könnyen összefoglalható. Az olasz fasiszták (a fascio-k) 1920-as II. kongresszusán fogalmazták meg a fasizmus politikai és ideológiai programját, melynek lényege az volt, hogy magukat „antidemokratikusoknak és antiliberálisoknak kiáltották ki”. A fasizmus lényege az antiliberalizmus. Az egyéni jogok és a szabadság elvetése.

Giuseppe Rensi olasz filozófus, szerint a fasiszta politikai hatalomnak „kizárólag az irracionalitáson kell alapulnia, és kimondottan irracionális elemeket kell hordoznia". Ez a fasiszta ideológia elméleti alapja. A racionalitás és a felvilágosodás végét jelenti. A hatalom és a politikai közösség irracinális hiten alapul, ami a közösség összetartó ereje. Ez az irracionális hit felülír minden tudást, ismeretet és tapasztalatot, egy nem valóságos álomvilágot teremt, amelyből keserű az ébredés. Ha van ébredés, mert a horthyzmus után a magyar népet soha senki nem szembesítette azzal, hogy minden tragédiája és pusztulása mögött ez a hazug irracionális hit áll, miszerint a magyar a kereszténnyel azonos és fordítva. Ez tette a magyarságot tömeggyilkoság részesévé.

A fasiszta iskola értelemszerűen a tudást pusztítja, nem egyéni gondolkodóra, hanem engedelmes, ideológiailag agymosott tömegemberre van szükség, aki ölni tudna a hamis keresztény identitásáért, mert ha ezt elveszik tőle, nem marad semmije. Erre nevelik az iskolában, minden más tudást ennek rendelnek alá. Keresztényt természetesen nem lehet nevelni, mint láttuk, erkölcsös ember még nem keresztény.

A lázári meghatározásban a "jó keresztény" és a "jó magyar" jó fasisztát jelent, akivel meggyűlöltetik a demokráciát, a liberalizmust, a felvilágosodást, a racionalizmus, a tudást, a szabadságot, és egész lényét elnyomó, antiszemita, kirekesztő és fasiszta ideológiával azonosítják, amely ráadásul azt is elhiteti a "jó magyar" emberrel, hogy ő "jó keresztény", mert magyar és kereszténynek születik. Ha ezt elhiszi, és soha nem tér meg, nem születik újjá, jó magyar emberként megy a pokolba ilyen Lázár Jánosok miatt.

Mivel a fasiszta NER ideológiáját ez a hamis "keresztény" identitás adja, Lázár szerint "a mai magyar állam meggyőződése, hogy az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi fenntartású intézmények". Ez szervesen következik az alaptörvény fasiszta preambulumából. A fasiszta állam nem akarja tanítani, oktatni az új nemzedéket, csak a nemzetet a vallással azonosító ideológiát akarja a lelkébe oltani. Ezért átadja őket egy hamis vallási ideológiának, és a gyerekeket egy vallás papjainak kezére játssza.

A szülők jogai, hogy gyermekük világnézetét meghatározzák, elvesztek a fasizmusba való békés átmenet kanyaraiban. Az állam világnézeti semlegessége az iskolában ér véget. Abszurdum, hogy az állami oktatást a keresztényképzéssel azonosítják, és ezt tartják az iskola elsődleges céljának a 21. században. A két világháború között is ezt csinálták, aztán amikor a "keresztény középosztály" a versenyben képtelen volt helyt állni, mert a sötét vallással tömték a fejét, ahelyett, hogy versenyképes tudást kaptak volna, bevezették a numerus clausust, és irigységükben gázkamrába küldték azokat, akik az iskolát nem erre használták.

Ennek a rendszernek nem kellenek művelt emberfők, gondolkodó, alkotó emberek. Ez a rendszer tölteléknek, beszélő szerszámnak tekinti az embert, amelyet kapálni küld, állatként tekint rá, amely húzza az ekét, zabál, aztán meghal. A NER polgárának nincs köze az életéhez, nincs köze az élethez, nem lehetnek saját tervei, céljai, álmai, mert helyette mások álmodnak. Jobbágyok, akik nem értik a nagyok dolgát, nincs is közük hozzá. Annyi a dolguk, hogy tiszteljék a papot meg az ország vezetőit, a tekintélyeket, és fogják be a pofájukat. Ha megkérdőjelezik a magyar és keresztény identitásukat, annak az embernek harapják el a torkát.

Akik kollaborálnak ezzel a rendszerrel, akik engedelmeskednek neki, legitimálják azzal, hogy úgy tesznek, mintha ez egy törvényes és legitim hatalom lenne. Felelősek azért, hogy ezek a fasiszta gazemberek elbutítják a következő nemzedéket, beoltják őket a magyar történelem katasztrófáit okozó hamis vallási identitással, és elvágják ennek az országnak és a népének a lehetőségét száz évre, hogy valaha felvilágosult, önálló és szabad legyen.

Lázárnak, aki most öntelt pojácaként ontja a fejében levő sötétséget, és azt gondolja, hogy ez a világ végéig így marad, felhívjuk a figyelmét, hogy elődeik közül Horthynak a háborús bűnösök között lett volna a helye, s minden bizonnyal a pokol kénköves tüzében ég, miután egymillió ember halálát okozta. Mussolinit pedig a lábánál fogv akasztották fel a hálás olaszok. 
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább