Bartus László: Hack is "keresztény Európát" akar


Szerző Amerikai Népszava September 15, 2016

Bartus László: Hack is "keresztény Európát" akar

 

Hack Péter volt SZDSZ-alapító a Magyar Idők című szélsőjobboldali fideszes újságnak adott interjút "Október 2-án nemmel szavazok a kvótareferendumon" címmel. Mit lehet mondani? Változnak az idők, ma "Magyar Idők" járnak Magyarországon, Magyarország legyen a magyaroké! Ez a jelszó, s ezt Hack nem olyan régen még pontosan tudta, mit jelent. Ma ő ugyanezt hirdeti.

Hack egykor még tudta azt is, hogy a "Keresztény Magyarország" és a "Keresztény Európa" jelszava mit jelent. Azzal is tisztában volt, hogy Magyarországon a kereszténység mit jelent. Nem az újjászületett tényleges kereszténységet, hanem a politikai katolicizmust, amely a felvilágosodás után a katolikus egyház elveszített világi hatalmát igyekezett visszaszerezni.

Szerinte "Európa katonai­lag és kulturálisan is gyenge. Gyengesége egyik oka, hogy feladta a kereszténységét. Az európai kultúrának elveszett ez az identitásképző ereje. A kereszténység lehetne egy ilyen erő". Hack Péter, és egyháza, a Hit Gyülekezete, egykor még azért küzdött, hogy az állam ideológiai semlegességét védje, az állam ne legyen döntőbíró hitéleti kérdésekben, ne avatkozzon polgárai világnézetébe. Azóta államegyház lettek, és megváltoztak az elvek.

A Hit Gyülekezete korábban fontosnak tartotta, hogy a "keresztény gyökerekre" való hivatkozás ne kerüljön be az Unió alapdokumentumaiba, mert a katolikus egyház szellemi uralma alatt egyesítette volna Európát. Hack Péter, volt SZDSZ ügyvivőként most ideológiai állam után kiált, arról az identitásképző erőről beszél, amely Európa 1500 éves szenvedését és tízmilliók halálát okozta.

Hack ma Semjén Zsolt, Harrach és a volt szeged-csanádi megyéspüspök, Gyulay Endre oldalán áll, velük azonos szellemi közösségbe tartozik, és Szent Ágostont hirdeti a felvilágosodással szemben. Nem zavarja, hogy "volt liberálisnak" nevezi a fideszes újság, teljes joggal, hiszen az álláspont, amit képvisel, nem más, mint az orbáni illiberalizmus.

Olyannyira, hogy interjújában nemcsak Németh Sándor vezető lelkész szavai és nézetei köszönnek vissza, hanem magát Orbánt is szinte szó szerint idézi, amikor azt mondja: "minden gazdag és gyenge közösség óriási veszélynek van kitéve". Ezt Orbán mondta talán Tusnádfürdőn. Hack ma már egy fasiszta diktatúrát építő zsarnok szavait visszhangozza. Az emberséget nevezi gyengeségnek. 

Mindez az október 2-i népszavazás kapcsán hangzik el, illeszkedik a fideszes propagandába. Maga az interjú is a gyűlöletkeltő orbáni propagandahadjárat része. A menekültkérdés kétségtelenül megoldandó probléma, de a megoldás nem az állam és az egyház, a trón és az oltár összefonódásának visszaállítása, márpedig Orbán és rendszere, amelynek ideológiáját Hack és a Hit Gyülekezete is vallja, a menekültek ügyét erre akarja felhasználni. Ennek ugyanis ma már ők is haszonélvezői.

A "keresztény identitás", amiről Hack beszél, s amit Orbán igyekszik az Európai Unió alapjává tenni, benne van a magyar alaptörvény preambulumában. Ez az identitás a nemzetet egy vallással, az államot az egyházzal, a magyar identitást a katolicizmussal azonosítja. Szent István, mint az államiság jelképe, a Szent Korona, amelyet a pápa adott a hamis legenda szerint az első magyar királynak, a katolicizmusból vezeti le a magyar államiságot, és a katolikus vallással azonosítja a nemzeti identitást.

Hack jogászként pontosan tudja, hogy az Orbán-rendszer a jogállamot hogyan számolta fel, hogyan szüntette meg a fékek és ellensúlyok rendszerét, üresítette ki és szüntette meg a hatalmi ágak szétválasztását. Mindennek alapja a "keresztény"-nek mondott identitás, a "keresztény uralkodó" mintája, a szentistváni állam helyreállítása. Ebben a "kereszténnyel" azonosított "magyar" kirekesztő jelleggel bír. A "keresztény Magyarországon" a "keresztény" azt jelentette, hogy "nem zsidó". Most azt is jelenti, hogy "nem muszlim". Ez lenne a kereszténység.

Ez a hamis nemzeti identitás a lényegéből fakadóan antiszemita identitás, ezt Hack jól tudta még néhány évvel ezelőtt. Ahogy az Orbán-rendszer is antiszemita, nem csupán azért, mert alpári antiszemitákat tüntet ki. A muszlim menekültektől való félelem nem indokolja vallási köntösbe bújtatott fasiszta diktatúrák létrejöttét. Hack azok sorába állt, akik Európa sokszínűségét, befogadókészségét és keresztény viszonyulását az üldözöttekhez, Európa gyengeségének tartja. Holott ez az ereje.

Hack szerint a menekültválság és az arra adott emberséges válasz Európa válságának oka. Ezzel szemben Európa "válságát" azok idézik elő, akik a menekültügyet, a terrortámadásokat arra használják fel, hogy a liberális demokráciát, a politikai korrektségre és az emberi jogokra épülő Európát rombolják. Helyébe pedig fasisztoid önkényuralmakat hozzanak létre, amelyet a népek szolgasorba tartásának érdekében "kereszténységnek" neveznek el. Elég ezzel azonosítani az identitásukat, és mindent eltűrnek a zsarnoknak.

Hack ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy "keresztény" állam nem létezik, keresztény csak egyén lehet, a szabad választása és döntése alapján. A "keresztény identitás" hamis, hazug, megtévesztő, aminek semmi köze nincs a kereszténységhez. Ez az identitás mindig a nacionalizmus és a kirekesztő sovinizmus eszköze volt. Hack is a szuverén nemzetek Európáját hirdeti az "Európai Egyesült Államok" helyett, amiről senki nem beszél. Csak azok, akik saját országukban fasiszta diktatúrát akarnak, és így akarják lerázni magukról a demokratikus kontrollt.

Mennyivel lett Magyarország "szuverenitása" nagyobb azzal, hogy Orbán bevezette a keresztény-nemzeti identitásra épülő fasiszta rendszert? A magyarok éppenséggel elveszítették a szuverenitásukat. Csak Orbán szuverén. Azóta már szabad választás sincs Magyarországon, mióta a "keresztény identitás" győzött. Hack hazudik, amikor a baloldal hibájának tartja, hogy nincs számottevő ellenzéke Orbán rendszerének. Orbán megfojtott mindent, a sajtót kisajátította, megfélemlítette, még az ellenzékinek nevezett ATV is őt szolgálja, amelynek tulajdonosa azokat az elveket vallja, mint Orbán és Hack. Az ellenzéket éppenséggel a Hit Gyülekezete televíziója, az ATV fegyverezte le.

Hack szájából azért is furcsa a "szuverenitás" kifejezés, mert ő maga sem szuverén ember. Németh Sándor alattvalója, elvtelen kiszolgálója, aki minden lelkifurdalás nélkül teszi magáévá vezető lelkésze aktuális nézeteit, és ha kell, egy pillanat alatt annak az ellenkezőjét is. Miféle szuverenitásról beszél ilyen ember? Hack személye a legjobb példa arra, hogy a vallással azonosított identitás nem szuverenitáshoz, hanem lelki rabszolgasághoz, az egyéniség, a jellem, a szuverenitás elvesztéséhez vezet.

Hack okos ember, ő ne tudná, hogy a "nemzetek Európája", a nacionalizmus addig lesz érvényben levő jelszó, amíg nem jutnak többségbe a magukat "kereszténynek" nevező fasiszták. Attól kezdve újra Európa egyesítése lesz a jelszó. Hack ismeri a Bibliát, mutasson a Jelenések Könyvében olyan igét, amely arról szólna, hogy az utolsó idők a muszlimok térhódítását hozná el. Ezzel szemben olvashat a "parázna asszonyról", a "keresztény identitást" nyújtó egyházról, amely a föld királyaival paráználkodik. Ez a "paráználkodás" maga a keresztény identitás.

A menekültek elleni uszítás és gyűlöletkeltés a "parázna asszony" céljait szolgálja. Ha a "keresztény identitás" jelszavával sikerül az "erős Európát" létrehozni, pillanatok alatt eltűnik a történelem első keresztény pápája, és elfoglalja a helyét egy igazi katolikus pápa, aki majd szellemi főségével teszi újra rabszolgává Európát és Európa népeit. Nem a liberális Európai Egyesült Államok fenyeget, hanem az Európai Együttműködés Rendszere. 

A muszlimgyűlölettel, a vallási intoleranciával, a xenofóbiával, a homofóbiával, és mert Németh Sándor nem akarja a szívét és főleg a bukszáját megnyitni a menekültek előtt, ezt a folyamatot segíti Hack, amikor elvtelenül visszhangozza a katolikus önmagához visszatalált Németh Sándor önző, embertelen és antikrisztusi nézeteit. Hack nem érzi, mennyire kínosak azok a csúsztatásai, amelyeken értelmes emberek azonnal átlátnak. 

Azt mondja, "abban nincs vita, hogy a nácizmus összeegyeztethetetlen a nyugati értékrenddel. Miért nem lehet kimondani azt, hogy a saría összeegyeztethetetlen a jogállammal?" Csakhogy az Orbán-rendszer a példa arra, hogy a kódolt nácizmus összeegyeztethető a nyugati értékrenddel, sőt azzal fenyeget, hogy a "nyugati érték" a nácizmus lesz. Döbbenetes, hogy Hack az európai szélsőjobboldali pártokat csak úgy emlegeti, mint "rendszerkritikus pártokat", és magát is ebbe az irányzatba sorolja.

Hazugság, hogy "nem lehet kimondani azt, hogy a saría összeegyeztethetetlen a jogállammal", ez ugyanis "ki van mondva". Akik most a háború és a biztos halál elől menekülnek, nem kényszeríthetik a sariát Európa országaira. Hack büntetőjogász, pontosan tudja, hogy a menekülteknek be kell tartaniuk a demokráciák törvényeit. A vallásszabadság nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekményre felhívást. Amikor még a Hit Gyülekezetéről mondtak mindent, akkor Hack még ismerte a jogállami és emberi jogi álláspontot. Akkor még tudta, hogy mindenkit csak az általa elkövetett bűncselekményért lehet büntetni. Nem lehet egy közösséget, s annak tagjait, bármilyen bűncselekménnyel azonosítani. Hitgyülis bűnözés sincs, noha hitgyülis bűnelkövető akad.

Márpedig Hack ezt teszi, amikor az iszlámot és annak híveit a gyilkolással azonosítja. Szemben a történelmi kereszténységgel, csakhogy a muszlim terroristák évszázadok alatt sem tudnak annyi gyilkosságot elkövetni, mint amennyit a kereszténység nevében elkövettek. Az iszlám a maga felvilágosodás előtti középkorát éli. Ezen nem segít az a logika, amelyet ha következetesen végigviszünk, népirtáshoz vezet.

Ehhez képest figyelemre méltó Hack javaslata, miszerint a menekülteket az Európai Unión kívül török koncentrációs táborokba kellene zárni. Szerinte ott kellene lefolytatni a menekültügyi eljárást, nyilván abban a stílusban, ahogy az Orbán-rendszer teszi a röszkei határon, a kerítés előtt humanitárius katasztrófát okozva, ami Hacknak szintén tetszik.

Végezetül említsük meg, Hack miért tartja helyesnek az Orbán-féle népszavazást. A valós válasz az, hogy azért, mert Németh Sándor ezt mondja. De nézzük meg, mire hivatkozik Hack, aki mellesleg Orbánhoz és Németh Sándorhoz hasonlóan Trump támogatója (!), mert Trump is "szuverenista", akárcsak ő. Hack azt mondja, a népszavazásnak "jogi szempontból valóban nincs jelentősége, mert semmi olyat nem eredményez, amit az Országgyűlés népszavazás nélkül ne tudna megtenni". Pont. Itt kellene befejezni a választ, és kijelenteni, hogy a népszavazás a semmiről szól.

De Hack úgy folytatja, "ugyanakkor politikai legitimációs szempontból nagyon fontos". A népszavazás intézménye azonban nem erről szól, nem "politikai legitimáció" a funkciója. Hack szerint a népszavazás arról szól, hogy "az unió hivatalnokai vajon bármelyik elképzelésüket lenyomhatják-e egy nemzeti kormány torkán, vagy sem". Csakhogy nem ez áll a népszavazási kérdésben, nem erről szavaz a nép. Hanem egy hazugságról. Másrészt az unió hivatalnokai nem hoznak a nemzeti kormányokra vonatkozó döntéseket. Ilyen döntéseket a tagországok képviselői szavaznak meg, köztük Magyarország.

A keresztény Hacknak egy szava sincs a hazug és gyűlöletkeltő propagandáról, sőt azt mondja: "azok, akik azt állítják most, hogy a magyarok a propaganda hatására utasítják el a betelepítési kvótát, mélyen lenézik az embereket! Azt mondják, hogy az emberek alapvetően hülyék, és bármivel megetethetők. Én nagyon nem így gondolom. Az emberek alapvető életösztöne jól működik, és semmilyen propagandával nem lehet az életösztönükkel és természetes igazságérzetükkel szembeni megoldásokat elfogadtatni".

Tényleg nem? A göbbelsi propaganda sem volt megtévesztő, ugye? Csak működött az emberek egészséges életösztöne. Kövér, Kocsis Máté és mások ostoba hazugságai és riogatása nem propaganda? Ha azt képzeli Hack, hogy ezt a tömény hazugságot és csúsztatást, amelyet a Fidesz propagandaújságjában előad, értelmes emberek elhiszik, akkor mélyen lenézi az embereket. Pontosan illik rá a bibliai mondás, hogy haszonlesésből személyimádó. Az nem mentség, hogy bálványoz egy embert, és elvtelenül kiszolgálja minden aljasságát.

Szégyen, amit művel. Mit szólnak ehhez egykori barátai és párttársai? Nagyon fogja még egyszer szégyellni ezt.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább