Magyarországnak nincs törvényes alkotmánya


Szerző Amerikai Népszava April 24, 2016 10 Hozzászólás

Magyarországnak nincs törvényes alkotmánya

 

Az alkotmányosság nem azt jelenti, hogy egy országnak akármilyen alkotmánya van. Az alkotmányosság nem bármilyen alkotmánnyal rendelkező államot jelent, hanem kizárólag olyan államot, amelynek alkotmánya megfelel az alkotmányos állam követelményeinek. Az alkotmányosság demokratikus jogállamot jelent. Az alkotmányos állam kifejezés arra utal, hogy egy ország nem önkényen alapul. Az alkotmányosság követelménye kifejezi a legfontosabb társadalmi értékeket, és felöleli azoknak az alkotmánybiztosítékoknak a minimumát, amelyek az alkotmányban kifejezett társadalmi értékek érvényesülését garantálják. A legfontosabb társadalmi értékek azonosak a jogállam és a demokrácia alapkövetelményeivel.

Mindezeken túl a legfontosabb társadalmi értékek nem lehetnek az emberi jogokkal és a demokratikus normákkal ellentétesek, mert az alkotmányosság demokratikus joguralmat jelent, amelynek alapja az egyéni szabadság, a jog előtti egyenlőség és a polgári szabadság. Az alkotmányosság követelményei a következők:

1.  A népszuverenitás elve és a népképviselet

Az állami főhatalom forrása a nép, amely a közhatalomban közvetlenül (népszavazás útján) és közvetve a népképviselet (önkormányzatok, országgyűlés) megválasztásával vesz részt. Ennek elengedhetetlen követelményét jelentik a szabad, egyenlő esélyeket biztosító, demokratikus és titkos választások.

2. A hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve

Ez minden demokrácia fokmérője. Montesquieu elmélete értelmében a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat az önkényuralom megakadályozása érdekében el kell választani egymástól. Ahol ez nem történik meg, ott diktatúra jön létre. A hatalmi ágak szétválasztásával a kormányzás szervezetében kölcsönös függőség és ellenőrzés alakul ki, így a hatalmi ágak ellensúlyként és fékként működnek a hatalmi koncentráció kizárása céljából.

3. A törvények uralma, a jogállam megvalósítása

Az állampolgárok felett a jog uralkodik, nem egy ember vagy emberek egy csoportja. Senki nem áll a törvények felett, a törvényeket nem lehet önkényesen megváltoztatni. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik, az országban a jog uralkodik, nem egy ember. Magyarországon Orbán Viktor a törvény. A törvénytelenség formája az, hogy akar valamit, akkor "hoznak egy törvényt", oszt jó napot. Nem a törvény uralkodik felette, hanem ő uralkodik a törvény felett. 

4. Egyenjogúság, jogegyenlőség

 Az egyenjogúság vagy jogegyenlőség a jogalkotást és a jogalkalmazást átfogó alkotmányos alapelv, mely az egyéneknek a közhatalommal fennálló viszonyában teremt azonos jogi helyzetet, és megtiltja a bármilyen alapú megkülönböztetést az emberi, illetve állampolgári jogok élvezetében. Ez kizárja az önkényességet, nem lehet például senkitől semmit erővel elvenni.

5. Az emberi jogok biztosítása

Az alkotmányos állam elismeri és biztosítja az emberek nemzetközi normákban is rögzített elidegeníthetetlen alapvető jogait. A szólás, a vélemény, a sajtó, a vallás, a lelkiismeret, a gyülekezés szabadságát, a sztrájkjogot, a lakhatáshoz való jogot, a lakhely szabad megválasztásának jogát, az egészséghez, az élethez való jogot.

Az Orbán-rendszer az alkotmányosság egyetlen követelményének sem felel meg. Az Orbán-rezsim törvényen kívül áll, nem alkotmányos rendszer, hanem önkényuralom. Vagyis: diktatúra.

Orbán Viktor alaptörvénye törvénytelen, mert az Alkotmány tilalmát átlépte. Az Alkotmány nem tette lehetővé az alkotmányos rend megváltoztatását. Az Orbán-rendszernek nincs törvényes jogi alapja. Az alaptörvény alkotmányellenes. Ennél fogva érvénytelen. Magyarországon törvénytelen állapot van. 

Orbán Viktor alaptörvénye nemcsak illegális, hanem illegitim is. Saját pártszövetsége szavazta meg. Sem népszavazás nem erősítette meg, sem parlamenti konszenzus. Az alaptörvény megszavazásáról tiltakozásul kivonult az ellenzék. Ez azt jelenti, hogy az ország általuk képviselt része nem fogadta el az alaptörvényt, ezért nincs alkotmányos és kellő legitimátása. Ez egy párt ideológiáját tükröző alaptörvény, egy puccs által létrejött rendszer hamis önigazolása.

Ezért erre az alaptörvényre demokrata nem esküdhet fel, még azzal a megtoldással sem, hogy ha a törvénytelen választásokon nyerne, akkor ezt megváltoztatná. Aki erre az alaptörvényre felesküszik, az elárulta a Magyar Köztársaságot, az Alkotmányt és a jogállamot. Jogialag és formailag is az Orbán-rendszer részévé vált, nem lehet ezzel egyidőben az Orbán-rendszer ellenzéke is. Nem lehet egyszerre kint is lenni, és bent is lenni.

A Pallas Nagylexikon meghatározása szerint "az államcsíny az alkotmány kijátszása, az államhatalom birtokosának olyan aktusa, mely az uralmi formának jogtalan megváltoztatását célozza, illetőleg eredményezi”. Ez pontos leírása az Orbán-rendszer létrejöttének.

A Pallas szerint "az államcsíny felülről jövő revolúció jellegével bír, de sohasem menthető, mert a közjó érdeke legfeljebb az ideiglenes abszolutizmust, de nem ily állandó uralmi forma erőszakos behozatalát kívánja. Nem mentsége az sem, hogy a nemzet valódi akaratának megfelel, mert mindig van törvényes mód arra, hogy ez a valódi akarat alkotmányosan érvényesüljön”.

Az államcsíny az államforma és az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása. Az államcsíny és a puccs nem azonos fogalmak. A puccs katonai erővel történik a többség akaratával szemben. Az államcsíny során a hatalomátvételt a politikai elit egy része hajtja végre, a rendelkezésére álló politikai eszközökkel. Alkotmányos eszközökkel felszámolja magát az alkotmányosságot és magához ragadja a hatalmat. Az államcsíny végrehajtása szintén antidemokratikus hatalomátvétel, mégis előfordulhat, hogy szélesebb néptömeg támogatását élvezi. Néha a hatalom megszerzése után népszavazással legitimálják. Ha Orbán Viktor az általa végrehajtott államcsíny után népszavazással erősítette volna meg az új rendszert (a Nemzeti Együttműködés Rendszerét), akkor is államcsínyt, államellenes bűncselekményt követett volna el, amelyért az akkor érvényben levő Btk. szerint életfogytiglani szabadságvesztés jár.

Az alkotmányosság és az Alkotmány kizárja az alkotmányos rend megváltoztatásának lehetőségét. Aki ezt elköveti, államcsínyt hajt végre. Orbán az alkotmányos rend megváltoztatását arra alapozta, hogy a 2010. évi országgyűlési választásokat önkényesen “fülkeforradalommá” minősítette. Ilyen jogi alapot az Alkotmány nem ismer. A parlamenti többség ezután elfogadott egy politikai nyilatkozatot, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát (NENYI), amely azt állította, hogy a választók egy új rendszer létrehozásával bízták meg a választások győztesét. Ez hazugság, a választók semmi ilyesmire nem szavaztak, senkit nem bíztak meg azzal, hogy változtassa meg (döntse meg) az alkotmányos rendet. Ez törvénytelenség.

A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata országgyűlési határozatba foglalta az országgyűlési választások tartalmának meghamisítását. Törvénybe iktatta a választások alkotmányellenes átértelmezését. Azt a hamis látszatot keltette, mintha népakarat lenne az alkotmányos rend - Alkotmányban tiltott - megváltoztatása. Ez csalás, a jogállam és az alkotmányosság lebontására szóló felhatalmazás, amelyet Orbán Viktor adott saját magának. Bűncselekmény. Államcsíny. A halálbüntetés eltörlése óta ezt életfogytiglannal büntetik. Ha valaha Magyarországon lesz jogállam, Orbán Viktorra és bűntársaira törvényes bírósági eljárásban kimondják ezt az ítéletet.

Vörös Imre volt alkotmánybíró a Vasárnapi Híreknek adott interjújában már 2012-ben megmondta, hogy államcsíny történt:

“– Ezzel az államcsíny végrehajtottnak tekinthető?

– Igen. A választási törvényekben megfogalmazott „kísérletek” egy olyan irányba viszik el a közjogi rendszert, ami még jobban ráerősít az eddigi aggályokra. Vagyis, hogy ez egy demokratikus garanciák nélküli, autoriter rendszer, nem pedig polgári demokrácia. Egy Patyomkin-demokrácia.”

Az álellenzék hívei azt kérdezik, “mit lehet tenni?”, “mi a megoldás?”, mondja meg valaki, “mi a kivezető út?” De azt nem hajlandók meghallani, hogy a megoldás az államcsínyre adható egyetlen jogszerű és alkotmányos válasz: a teljes kivonulás, az államcsíny végrehajtóival való mindenféle együttműködés felmondása, az államcsíny megnevezése, az államcsíny útján létrehozott rendszer teljes bojkottja, legitimitásának megvonása. Egy államcsínyt követően kétféle módon lehet egy rendszert fenntartani: az ellenzék általi legitimálással vagy erőszakkal. Különben megbénul és magától összeomlik.

Az Orbán-rendszer az ellenzéknek köszönhetően élte túl az államcsínyt, és ennek köszönhetően képes fenntartani önmagát. Ha az ellenzék megvonta volna a legitimációt, és a legitimáció révén a rendszer támogatását, Orbán arra kényszerült volna, hogy erőszakot alkalmazzon, vagy a rendszere összeomlik. Ha az ellenzék kivonul a rendszerből, bojkottálja a rendszert, akkor erőszakot sem lehetett volna használni, mert arra senkit nem lehet kényszeríteni, hogy valamit megtegyen. Senkit nem lehet bekényszeríteni a parlamentbe. A passzív ellenállás összeroppantotta volna a rendszert. Az Alkotmány minden polgár kötelességéve tette, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvésekkel szemben fellépjen. A kivonulás, a rendszer bojkottja lett volna az egyedüli békés, alkotmányos és jogállami megoldás, az igazi válasz az államcsínnyel létrejött diktatúrára.

Ehelyett az álellenzék a legkülönfélébb hazugságokkal a rendszer legitimációját választotta, és ezzel évtizedekre bebetonozta az Orbán-rendszert. Az államcsíny tudomásul vétele és legitimációja felveti az álellenzék vezetőinek büntetőjogi felelősségét is, de az a minimum, hogy az államcsíny és a diktatúra legitimálása után valamennyiüket el kell tiltani a közügyek gyakorlásától. Az Orbán-rendszer akkor bukik meg, amikor létrejön egy valódi ellenzék, amely visszatér az államcsíny elkövetésének kérdéséhez és követeli az államcsíny elkövetőinek letartóztatását. A rendszer álellenzéke teljesen összenő Orbán rendszerével, és együtt bukik azzal. A rendszert évtizedekkel később is a kivonulás, a passzív ellenállás, a rendszer mindenre kiterjedő bojkottja buktathatja meg.

Ezt már 2010 és 2014 között meg lehetett volna tenni. Különösen addig, amíg el nem törölték a törvényes Alkotmányt. Az ellenzék a 2014-es választásokon való részvételével, a rendszer legitimálásával megpecsételte Magyarország sorsát. A felelősségüket és az országgal, az új nemzedékekkel szembeni bűneiket nem lehet szavakkal kifejezni. Tetteik csak a hazaáruláshoz hasonló kategóriában értelmezhetők. Az ellenzéki felelősség nem csupán a múltra, hanem a jövő eseményeire is kiterjed. Azzal, hogy nem alkalmazták az egyetlen békés, jogállami megoldást, a rendszerből való kivonulást és a rendszer bojkottját, nem hagytak más lehetőséget az egyre gyülemlő népharagnak, mint a fizikai ellenállást. Ahol nem alkalmazzák a jogot, ott utat nyitnak az erőszaknak.

Ha lesz az Orbán-rendszernek igazi ellenzéke, az a bojkottal és a passzív ellenállással korlátozhatja és megelőzheti az erőszakot. Ha nem jön létre ilyen ellenzék, hanem az ország a kollaboráns ellenzékkel halad tovább a szakadék - az anyagi, erkölcsi és egzisztenciális megsemmisülés felé - , akkor a legkisebb szikra is robbanáshoz vezethet, s a nem kívánt erőszak következhet be. 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző10 Válasz

rontbont
rontbont

April 26, 2016

GRET
Szerintem a lényeget illetően mi ugyanazt mondjuk. Ami a valóságban megtörténik, pl. az Ön nagyszüleivel, azt olyan emberek tették, akikről én is írtam. Magyarországon készség mutatkozik fasisztává lenni (vagy éppen kommunistává, mikor-hogy). Én annyiban mondok mást, hogy ez nem a nemzetből fakad, nem egy veleszületett jellemvonás, hanem egy generációról generációra továbbadódó viselkedési minta, életstratégia. Ez családon belül adódik át, majd tovább erősíti sok társadalmi intézmény, mint a tekintélyelvű oktatás, a hivatalok packázása, a sokféle kontroll az államtól a portásokig és parkolóőrökig.
Nekem azért problémás a fasiszta nemzet kifejezés, mert a fasisztáskodó viselkedés felelősségét áttolja valami távoli világba, a nemzetbe, amivel szemben én, az egyén tehetetlen vagyok. A nemzetnek hogyan kellene megváltoznia, hogy kevesebb legyen a fasiszta viselkedés? Amikor elkezdi a változást, én min veszem észre? Meddig fog tartani? Az én fasiszta szomszédomra mikor fog sor kerülni? Addig én mit csináljak?
Ha létezne fasiszta nemzet, akkor én ezeket kérdezném tőle. Mivel nem tudom megkérdezni, ezért sem hiszem, hogy létezik fasiszta nemzet.
+1 Ha létezne bármilyen karakterű nemzet, akkor akár lehetne érvelési alapja azoknak is, akik különös tehetséget, terrorista hajlandóságot, kriminalitást, stb. tulajdonítanak meghatározott nemzetekhez, rasszokhoz, országokhoz, liberálisokhoz, stb.

oldster
oldster

April 26, 2016

G R E T 49
Értem és egyetértek. Különösen azzal, amit @RONTBONT-nak válaszolt.

gret49
gret49

April 25, 2016

@OLDSTER

Valószínűleg nem voltam elég világos, az ember igyekszik tömöríteni és ez néha az érthetőség rovására megy. Az a két mondat a menni vagy maradni két különböző dilemmájáról szólt.

Az egyik a kultúra lecserélhetetlenségéről. Hogy amikor mondjuk egy publicisztikában a szerző csak lazán, idézőjelek nélkül szövi a mondatába, hogy a semmi ágán ül szívem, akkor azt itt mindenki érti. Én elég jól tudok angolul, de az angolszász kultúra ilyen szinten nincs a zsigereimben. Abban a kultúrában én olyan lennék, mint egy fogyatékos.

A másik sokkal prózaibb. Egyszerű logisztikai probléma. Én mennék, de nem szeretnék ezer km-re élni a gyerekeimtől, unokáimtól. Oké, vigyem őket is. De mi legyen a gyerekeim házastársának a családjával? Meg azoknak a közvetlen hozzátartozóival, és így tovább. Megoldhatatlan.

@RONTBONT

Fenntartom az álláspontomat a fasiszta nemzetről. Más népek is éltek évszázadokon keresztül idegen elnyomás alatt, de a dán király kitűzte a sárga csillagot a német megszállás alatt, a magyarok pedig olyan készségesen működtek közre a zsidók deportálásában, hogy azon a műveletet irányító Adolf Eichmann kifejezetten meglepődött.
Ez a derék nép az anyámat koncentrációs táborba, az apámat munkaszolgálatba hurcolta. Sajnos nem alaptalan az a félelmem, hogy még megérem, hogy a gyerekeimmel és unokáimmal is ezt teszi. És nem az a logikai sorrend, hogy a gonosz politikus félrevezeti a szegény tudatlan népet, hogy a saját hatalmi-gazdasági céljait elérje. Hanem, ahogy írtam, a politikus azt kínálja a népnek, amit az hallani akar. A Jobbik még sehol sem volt, a Fidesz meg liberális pártként pozicionálta magát, amikor Vásárhelyi Mária már szociológiai felmérés adataival alátámasztott tanulmányban számolt be arról, hogy az egyetemi ifjúság többsége rasszista, szélső jobboldali politikai nézeteket vall, és a jogi egyetem állt ebben az élen. Az akkori egyetemi ifjúság a mai döntéshozó, az ország sorsát meghatározó réteg.

menasagh
menasagh

April 25, 2016

Arady !

….alkotmány és nemzetgyűlés….
Az alkotmány mint ahogy a neve is elárulja csinált, létrehozott, alkotott dolgok tára, jelen esetben törvények, szabályok és jogok tárháza. Az alkotmányt emberek írják a rendszerek egységes szabályzása érdekében. Minden rendszernek más az alkotmánya, ugyanis a rendszer határozza meg a törvényt, tehát az alkotmány rendszerfüggő. Ezen túlmenve egyforma rendszerek mellett minden országnak más más alkot,mánya van tehát országfüggő is. Ha változik a rendszer pl. demokráciából diktatura lesz, vagy királyság vagy más hatalmi forma úgy az alkotmányt is az a hatalom fogja újraírni vagy eltörölni sőt ha megszűnik valamely ország státusa az alkotmánya is vele vesz.
…tehát az alkotmány nem egy szent dolog, és ezért amit te írtál róla az egy elfogult képzelődés.

oldster
oldster

April 25, 2016

G R E T 49
“…hagyjam itt azokat, akiket szeretek!?”
Isten ments! Ha jól érzi magát, mert itt szereti Arany Jánost, Radnóti Miklóst, Bartók Bélát és nem tudja máshol, akkor maradjon. De! Ne tegyen szemrehányást annak, aki máshol is tudja szeretni ezeket a nagyszerű embereket. Bár, lehet hogy Radnótinak és Bartóknak erről más lenne a véleménye.

rontbont
rontbont

April 25, 2016

GRET 49
Szerintem nincs fasiszta nemzet, ahogy nincs keresztény/kommunista/terrorista nemzet sem. Vannak fasiszta, stb. emberek. Ami a magyar emberekben jellegzetes lehet az egy túlélési stratégia, és egy ebből következő gondolkodásmód, erről nagyon szépen és világosan írt Kertész Ákos itt. A lényege az, hogy a magyarok a történelem során végig idegen nemzetek uralma alatt élt, ezért az egyén/család túlélése a közösség (szolidaritás) ellenében az egyéni boldogulás stratégiájával volt lehetséges: fölfelé nyalni, lefelé rúgni, hazudni, megszerezni, ellopni, amit csak lehet, a velem egyformán szenvedőket, mivel rivális lehet, besúgni, elárulni, és általában meglapulni sunyítani. Ebben az a szörnyű, hogy aki más stratégia szerint próbál élni, az biztosan elbukik (vagy elmegy, kilép a keretből). Ez egy zéró összegű játszma. Ez a stratégia fenntartja magát, újra és újraépül, mert elnyomás alatt valóban hatékony, és azok maradnak fenn, vagy boldogulnak jobban, akik alkalmazzák.
Ennek a kultúrának a szemszögéből aki változtatni akar, az gyanus. Veszélyesebb lehet, mint a már ismert, és a fenti stratégiával túlélhető elnyomó zsarnok.
Nézze csak a reakciókat Sándor Mária, vagy a Pukli István aktivitására. Azonnal beindultak a gyanusítgatások, találgatások, hogy milyen egyéni érdekek fűződhetnek a cselekedeteikhez.
Itt többen is írták, hogy Orbán a nép nagy részének igényét elégíti ki. Ez nem igaz. A magyar embereket kizsákmányolják ezzel együtt bűnbakot kínálnak neki, tehát félrevezetik. Használják az “oszd meg és uralkodj” módszert. Szellemi sötétségben akarják tudni az alattvalókat.

kiss pál
kiss pál

April 25, 2016

Leht hogy igy van,de ha erről a falunkban beszélnék,elmebajosnak hinnének,és azt sem tudnák miről van szó.

gret49
gret49

April 25, 2016

Tiszteletre méltó a düh, a kitartás, ahogy újra-meg-újra kimondja, a király meztelen.
De hát Amerika messze van, kedves B.L. Mikor sétált végig utoljára a budapesti Körúton, vagy pláne akárhol vidéken?
A gengszterek és elmeháborodott vezérük tombolása a nép akaratából és teljes egyetértésével zajlik.
Hogy majd az “igazi” ellenzék bojkottjának súlya alatt fog a fasiszta diktatúra összeomlani?!
Igen, ha majd mind a huszonkilencen bojkottálunk?
Ugyan ki fogja megdönteni az önkényuralmat és felelősségre vonni a bűnösöket a jogállam törvénytelen megdöntéséért?
Ez egy fasiszta nemzet, Orbán csak azt az ideológiát nyomja nekik, amit hallani szeretnének.
Ez az ország menthetetlen, Önnek van igaza, hogy itt hagyta.
Én meg egy nyomorult idealista vagyok, aki úgy gondolja, hogy a gyökerei Arany János, Radnóti, Bartók talajához kötik.
Továbbá mentsem a saját irhámat és hagyjam itt azokat, akiket szeretek!?

Arady
Arady

April 24, 2016

VAN ALKOTMÁNYUNK! A mostani egy önkényes, alapvetően jogellenes valami. Érdektelen – a bűn anyakönyvi kivonata csupán.

Az 1944-45-ben fennállott Nemzetgyűlés Határozata hozta létre az Alkotmányt, amit a későbbi kommunista diktatúra kiegészített, és azzal az önkényes – pártállamiságra utaló – kiegészítéssel léptette hatályba 1949-ben.

Az Alkotmányt ennél fogva csak a Nemzetgyűlés törölheti el, vagy változtathatja meg- mivel a jogállamban a parlamentnek ehhez nincs – és nem is volt – elegendő hatalma.

1990-ben a parlament a hatályos Alkotmányból csak azokat a részeket törölhette hatályosan – helyreállítás keretében- amit a diktatúra önkényesen jegyzett oda. Máshoz azóta se volt joga, akik megtették, azok esküszegők, hazaárulók, és bűnözők voltak. Börtönben van a helyük, nem a közhatalomban.

De hitem szerint el jön az a nap…

https://www.facebook.com/notes/p%C3%A1l-arady/elj%C3%B6n-az-a-nap/967905376579203

József Andrási
József Andrási

April 24, 2016

Alkotmányos jogunk törvényt szegni
http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/alkotmanyos_jogunk_torvenyt_szegni_interju_voros_imre_volt_alkotmanybiroval_jogaszprofesszorral

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább